slide 4

เกี่ยวกับเรา

Sustainable University Network of Thailand

การพัฒนาอย่างยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาอย่างสมดุล โดยพยายามให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการขององค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม เกิดการประสานกันจนครบองค์ และมีดุลยภาพ ซึ่งจะทำให้เกิดสภาพที่เรียกว่า เป็นภาวะยั่งยืน ปัจจุบันทุกภาคส่วนให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยฐานคิดที่ต้องการให้เกิดภาวะยั่งยืน ในแง่ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และภาวะคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของมนุษย์ ซึ่งจะส่งผลดีต่อมวลมนุษยชาติในรุ่นต่อๆไปในอนาคต

สถาบันการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่านกระบวนการศึกษา และวิจัย โดยมีเป้าหมายผลลัพธ์ของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม รวมถึงการพยายามนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ถ่ายทอดผ่านกลไกการประยุกต์เพื่อให้เกิดการใช้งานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติ และโลกใบนี้ ดังนั้นบริบทของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภาคสถาบันการศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง การประยุกต์แนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่นโยบายการบริหาร และกิจกรรมการดำเนินงานของสถาบันการศึกษา จะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพขององค์ความรู้ และบัณฑิตที่ถูกผลิตจากสถาบันนั้นๆ ด้วยเพราะสถาบันการศึกษาเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ และบุคลากรที่จะออกสู่ชุมชน และสังคมเป็นสำคัญ

ด้วยเหตุผลสำคัญดังกล่าวข้างต้น การสร้างให้เกิดเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน (Sustainable University) เพื่อเป็นเวทีสำคัญสำหรับการกำหนดแนวนโยบายเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการกำหนดมาตรฐานการชี้วัดความเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน อันจะเป็นส่วนสำคัญของการยกระดับมหาวิทยาลัยภายในประเทศ และการสร้างความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศ ที่สอดคล้องเชื่อมโยงต่อบริบทการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับนานาชาติ นำสู่การเป็นต้นแบบสำคัญของภาคส่วนภายในสังคมของประเทศที่สามารถใช้เป็นต้นแบบเพื่อการขยายผลการดำเนินงานสู่ภาคส่วนอื่นได้ต่อไปในอนาคต


การประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนประเทศไทย ครั้งที่ 2

The 2nd Annual Conference of Sustainable University Network of Thailand: AC-SUN Thailand.  Link....

พิธีลงนาม MOU

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย MOU Link....

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล ประกวด LOGO

ประกาศเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย เรื่องผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO)        ใบประกาศ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Sustainable University Network of Thailand.

กิจกรรมที่ผ่านมา

 CLICK HERE 

การประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 “นวัตกรรมและความร่วมมือเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” อ่านต่อ...!!!

blog image 2
The1" Annual Conference of Sustainabel University Network of Thailand
blog image 2
ประชุม Sustainable ครั้งที่3 (สัญจร)blog image 1
ประชุม Sustainable University Network ครั้งที่2 (สัญจร)

blog image 1
ประชุม Sustainable University Network ครั้งที่1 (สัญจร)


blog image 1
MOU พิธีลงนาม

สมาชิกเครือข่าย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

client image 3

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

client image 9

มหาวิทยาลัยนเรศวร

client image 10

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

1. ดาวน์โหลดใบสมัคร  CLICK HERE 
2. กรอกข้อมูลในเอกสารทั้งหมด
3. นำส่งคืนตามที่อยู่ของเครือข่าย
4. รอการพิจารณาตอบรับ
5. อนุมัติ

ติดต่อเรา

Sustainable University Network of Thailand
หน่วยพลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2218-0139 โทรสาร 0-2218-0140