Sustainable University Network of Thailand

หัวข้อการจัดประชุม

          การประชุมประจำปีของเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2559 (AC-SUN Thailand 2016) เป็นการจัดการประชุมเป็นครั้งแรกภายในหัวข้อหลักของงานที่ชื่อว่า "แนวทางสู่ความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาไทย" โดยคณะผู้จัดงานจากตัวแทนสมาชิกเครือข่ายทั้ง 17 สถาบันการศึกษาได้กำหนดหัวข้อย่อยสำหรับการนำเสนอผลงานด้วยปากเปล่า (Oral presentation) ไว้จำนวน 4 หัวข้อ ได้แก่
1. นโยบาย และการวางแผน ของการดำเนินงานสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน
2. การสร้างความตระหนักในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่บุคลากร นักศึกษา และประชาชน
3. การสร้างควาการพัฒนาตัวชี้วัดความเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน
4. หัวข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในภาคสถาบันการศึกษา

          ** บทความที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอในเวทีอภิปราย สามารถใช้เป็นผลงานประกอบการประเมินเพื่อความก้าวหน้าในตำแหน่งระดับชำนาญงาน ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ได้ **

กำหนดการ